Home page > Působnost

Působnost

ŘEDITELSTVÍ

Ředitelství úřadu je předurčeno ke komplexnímu řízení, velení úřadu a řízení vojensko-odborné činnosti. Ředitelství tvoří samostatní funkcionáři ředitelství úřadu a ekonomický referát.

 

STŘEDISKO ŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY

Středisko řízení a přípravy je orgánem pro řízení a plánování vojenskoodborné činnosti, technologickou přípravu, normování a stanovování cen produktů. Zabezpečuje dodržování požadované jakosti geografické a hydrometeorologické produkce. Plní komplex úkolů pro zabezpečení organizovanosti, režimu a kázně úřadu, stanovuje pravidla bojové a mobilizační pohotovosti, řeší personální zabezpečení, spisovou službu a archivnictví včetně ochrany informací. Zodpovídá za řízení a provádění odborné přípravy a výcviku geografického a hydrometeorologického personálu a za geografickou a hydrometeorologickou část přípravy příslušníků AČR před nasazením do zahraničních operací.

 

STŘEDISKO APLIKOVANÉHO ROZVOJE

Středisko aplikovaného rozvoje je orgánem GeoSl AČR a HMSl AČR k zabezpečení komplexního koncepčního, systémového, vědeckotechnického a technologického rozvoje jednotlivých oborů a oblastí geografického a hydrometeorologického zabezpečení v národních a mezinárodních souvislostech. Je hlavním řešitelským pracovištěm v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení v rezortu MO.

 

STŘEDISKO GEOGRAFICKÉHO A HYDROMETEOROLOGICKÉHO ZABEZPEČENÍ

Středisko geografického a hydrometeorologického zabezpečení je orgánem pro řízení a provádění vojensko-odborné činnosti pro oblasti geodézie, geofyziky, mapování a trvalého sledování fyzikálních jevů. Je orgánem pro plnění úkolů geografického a hydrometeorologického zabezpečení strategického stupně a ostatních útvarů a zařízení. S využitím mobilních geografických a hydrometeorologických pracovišť provádí geografické a hydrometeorologické zabezpečení nasazených sil a prostředků.

 

STŘEDISKO INFORMACÍ O ÚZEMÍ

Středisko informací o území je orgánem pro řízení a provádění vojensko-odborné činnosti pro oblast sběru, zpracování, aktualizace, distribuce a správy datových bází vojenských informací o území a fotogrammetrie. Současně zabezpečuje správu a využívání leteckých měřických snímků a snímků dálkového průzkumu Země.

 

STŘEDISKO KARTOGRAFIE A GEOGRAFIE

Středisko kartografie a geografie je orgánem pro řízení a provádění vojensko-odborné činnosti v oblasti tvorby a obnovy topografických map, speciálních map, vojensko-geografických podkladů, kartografických a geografických produktů.

 

STŘEDISKO POLYGRAFICKÉHO ZABEZPEČENÍ

Středisko polygrafického zabezpečení je orgánem k zabezpečení kartopolygrafického zpracování mapové a speciální produkce GeoSl AČR a HMSl AČR, eventuálně dalších kartografických a geografických produktů. Na základě kooperační dohody provádí polygrafické zpracování služebních tiskovin celoarmádního charakteru. Dále realizuje výrobu úředních razidel podle požadavků a potřeb rezortu MO. Komplexně zabezpečuje systém zásobování geografickými produkty pro rezort AČR a alianční partnery.

 

ODDĚLENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SATELITNÍCH SYSTÉMŮ

Oddělení je orgánem k zabezpečení jednotného postupu při pořizování, zavádění, používání a vyřazování technologie globálních navigačních satelitních systémů v rezortu Ministerstva obrany a zároveň plní funkci informačního a sledovacího střediska GPS.

 

STŘEDISKO LETECKÉ METEOROLOGIE

Středisko letecké meteorologie je určeno pro zabezpečení letového provozu AČR k poskytování leteckých meteorologických služeb na detašovaných pracovištích v rámci leteckých základen vzdušných sil AČR. Plní úkoly podle ustanovení zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví, a dále uplatňuje postupy pro poskytování leteckých meteorologických služeb stanovené vnitřními předpisy vydanými v působnosti rezortu MO.

 

STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGIE

Středisko hydrometeorologie organizuje a realizuje hydrometeorologické zabezpečení AČR. Realizuje mezirezortní a mezinárodní součinnostní vazby s hydrometeorologickými institucemi. Zabezpečuje plnění úkolů stanovených "Rámcovou smlouvou mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem obrany ČR o spolupráci v oblasti hydrometeorologie".

 

STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Středisko hydrometeorologických technologií je předurčeno ke všeobecnému zabezpečení a podpoře odboru hydrometeorologie, částečně odboru geografického a hydrometeorologického zabezpečení, dále k technické podpoře leteckých meteorologických stanic a služeben AČR. Plní úkoly spojené s nepřetržitým pozorováním počasí a aerologickým průzkumem atmosféry.

 

STŘEDISKO PROVOZU A SLUŽEB

Středisko provozu a služeb je orgánem pro zabezpečení logistické podpory činnosti úřadu. Zároveň je orgánem pro zabezpečení funkčnosti komunikačních a informačních systémů úřadu.

 

 

Nahoru