Home page > Aktuality > K 30.11.2019 vyšel Vojenský geografický obzor č. 2/2019

K 30.11.2019 vyšel Vojenský geografický obzor č. 2/2019

Vojenský geografický obzor
Sborník geografické služby AČR

Vydává:
Česká republika – Ministerstvo obrany,
geografická služba AČR
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
IČO 60162694
MK ČR E 7146
ISSN 1214-3707 (Tištěná verze)
ISSN 2570-6608 (Elektronická verze)
Periodicita: dvakrát za rok

Tiskne:
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
Neprodejné. Distribuce dle zvláštního rozdělovníku.

Elektronická verze sborníku:
https://vgo.army.cz/,
http://portal.vghur.acr/wwwgeo/dokumenty/periodika/s_dokum_vgo.php.

Za obsah článků odpovídají autoři.

Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.

Tento výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Šéfredaktor: RNDr. Luboš Bělka, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora: Ing. Luděk Břoušek
Členové redakční rady: RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D., Ing. Libor Laža, mjr. Ing. Přemysl Janů

Redakce: Ing. Luděk Břoušek
Grafická úprava a zlom: Ing. Libor Laža

Adresa redakce:
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
tel.: 973 247 973, 973 247 511
fax: 973 247 648
CADS: vgo@vghur.acr
e-mail: vgo@vghur.army.cz

Vojenský geografický obzor,
rok 2019, č. 2.
Vydáno 30. 11. 2019.

Nahoru